Vill du vara med i bokutlottningen? Mejla namn och adress till judith@tidskriftenevangelium.se senast 12 augusti. Märk mejlet ”Bokutlottning”.

 

 

*

Kan du se att du är vacker,
att du är skapat till nåt stort?
Precis som du är, är du bra,
Gud har tänkt dig så. 

Anders Facks

Under 2000-talet har vi fått vänja oss vid upprepade larmrapporter om ungas psykiska hälsa. Internationella, nationella och regionala undersökningar målar upp ett tydligt mönster: ungdomar i dagens Sverige mår fysiskt sett bra, men psykiskt sett allt sämre. Bland de yngre ungdomarna är psykosomatiska symptom särskilt vanliga: ont i magen, ont i huvudet och trötthet.  Högre upp i åldrarna kommer oros- och ångestsymptom, nedstämdhet och olika former av stresskänslor. Både tjejer och killar är drabbade, även om tjejerna tycks vara särskilt utsatta. Depression, ångest och missbruk tillhör de problem som ökar mest, men även personlighetsstörningsdiagnoser blir allt vanligare. Bland unga vuxna, personer i åldern 18-24 år, har 10% av kvinnorna och 7% av männen kontakt med öppen- eller slutenvårdspsykiatrin eller så äter de psykofarmaka. Även antalet unga som behöver psykiatrisk slutenvård har ökat stadigt de senaste tjugo åren.

Många elever upplever skolarbetet som betungande, och det är ofta under högstadietiden som de mer allvarliga problemen debuterar. Symptomen håller sig förstås inte isolerade till skolan eller hemmet, utan de drabbade ungdomarna bär med sig dem också till ungdomsgruppen, fritidsverksamheten, konfirmandundervisningen och lägret. Att ungdomar bär på många frågor eller stundtals tycker att livet är svårt eller motigt är i sig inget konstigt. Det kan i viss mån sägas höra tonåren till. Men för vissa är frågorna av ännu allvarligare karaktär, och livstvivlet djupare. Då behöver de också mötas med större uppmärksamhet och närvaro.

Ungefär var tredje åttondeklassare väljer att konfirmera sig i någon av Svenska kyrkans många församlingar och konfirmationsgrupper. Få andra frivilligorganisationer samlar en så stor andel av landets alla ungdomar, vilket gör Svenska kyrkans kontaktnät unikt. Därtill kommer alla de ungdomar som väljer att konfirmationsläsa i något av landets många andra samfund. Dessutom har de flesta församlingar barn- och ungdomsverksamhet både före och efter konfirmationsåldern. Här finns körer, pysselgrupper, miniorer, juniorer, lägerverksamhet, bibelstudier- och bönegrupper, tjej- och killgrupper, samtalsgrupper, ungdomsstyrelser, unga ledare, pilgrimsgrupper, stödverksamhet och fritidsgårdar. Listan kan göras lång, och den talar sitt eget tydliga språk: kyrkan är en betydelsefull, levande och påtaglig del av många ungdomars liv.

Samtidigt som det här självklart innebär stora och värdefulla möjligheter för kyrkan lägger det ett tungt ansvar på kyrkans axlar, och på alla de anställda som möter ungdomar i verksamheterna: Vilka är alla dessa unga människor som vi välkomnar in i våra kyrkor och församlingsgemenskaper? Vilka frågor bär de på, och hur kan vi möta var och en av dem på den unika plats i livet där de befinner sig?

tagged in 6lita