Titeln på seminariet som hölls på det lilla bokkaféet Porten i Visby under Almedalsveckan – ”Är kyrkan sjukt tråkig?” – byggde på känslan att medierna inte tar upp de debatter som pågår inom kyrkan utan hellre vill undersöka andra konflikter. Saker som olika kyrkosyn, organisationsstrukturer eller ekumenik väcker litet intresse i medierna utanför kyrkan. Ändå befinner dessa frågor sig i kärnan av Svenska kyrkans väsen idag. Tycker journalister helt enkelt att kyrkans frågor är så tråkiga att de inte vill syssla med dem, frågade vi oss.

Seminariet tilldrog sig personer med ett stort intresse för kyrkliga frågor – men inga journalister från annat håll. Därför kan svaret sägas vara detta: kyrkan är inte sjukt tråkig, men det kan verka så på håll.

Samtalet mynnade ut i en checklista för journalister som vill bevaka kyrkan:

•  Innan du sätter igång: granska din egen fråga. Bygger den på research i Svenska kyrkan eller fördomar?

•  Har du satt dig in i resonemangen från alla sidor?

•  Följ pengarna. Sedan Deep Throat läckte uppgifter till Washington Post har detta varit skruvmejseln i den journalistiska verktygslådan. Kyrkan är rik, men pengarna fördelas olika. Glöm inte att väga in maktperspektiv när du tolkar de svar du har fått.

•  Sortera vad i en fråga som är regel, tradition eller åsikt. Har du kollat Kyrkoordningen?

•  Har du koll på formalian som kan förklara nyheter och skeenden i kyrkan? Vet du vilken instans i kyrkan som har ansvar för vad? Istället för att intervjua en präst kanske du borde tala med en kyrkopolitiker?

•  Vet du hur du ska få ut protokoll och andra handlingar?

•  Skaffa dig kontakter som du kan tala med utan att intervjua. Det finns många inom kyrkan som varit med länge, som det är guld värt för en journalist att hålla kontakt med. Bygg upp ett eget nätverk.

Tidskriften Evangelium föreslogs också att hålla en kurs om kyrkan för journalister. Intresserade är välkomna att höra av sig!