Johan Hansson

Johan Hansson

Johan Hansson är teol kand och prästkandidat för Strängnäs stift, samt bibliotekarie i Huddinge.

Litteratur

Gediget om dopet

Johan Hansson

Nummer 2, publicerad 18 december 2012

Kjell Petersson har skrivit en ambitiös bok om dopet genom historien fram till idag. Med exempel från sitt eget liv som präst visar Petersson hur det personliga vävs samman med kyrkans tradition. Johan Hansson har läst boken.

I boken Född av vatten och ande ger prästen och teologie doktorn Kjell Petersson oss läsare en djupare inblick i dopet ur flera teologiska aspekter. Han inleder boken på ett personligt sätt genom att beskriva sitt eget dop. Därefter gör Petersson en religionssociologisk genomgång av dopet. Dopets perspektiv som rit lyfts här också fram. I samband med detta ger författaren ett litterärt exempel – för att lyfta fram ritens betydelse – från Håkan Nessers roman Carambole där den icketroende huvudpersonen motvilligt känner tröst av liturgin i kyrkans begravningsritual.

Petersson går kyrkohistoriskt igenom dopet med utgångspunkt i Nya Testamentet och fram till idag via den tyska anabaptismen och den moderna baptismens rötter från 1600-talets England. Författaren skriver också om dopet som sakrament och Augustinus liksom Luthers syn på detta.

Dopet och olika förhållningssätt till ondska samt teologiska förhållningssätt till detta får en egen avdelning där han bland andra refererar till aposteln Paulus och de kyrkohistoriskt viktiga gestalterna Ireneus och Augustinus. Här behandlas också komplicerade ämnen som arvssyndsbegreppet och exorcismmotiv i dopet genom historien fram till idag, liksom begreppet abrenuntiation (avsägelse av ondskans gärningar).

Kjell Petersson avslutar (innan sammanfattningen) boken med gestaltningar av dopets enskilda moment. Författaren ger avslutningsvis konkreta förslag på alternativa dopordningar för Svenska kyrkan.

Dopets rikedom och sakrament

Kjell Petersson rör sig utifrån en luthersk teologisk utgångspunkt, men begreppet luthersk är i sig inte helt entydigt vilket författaren själv påpekar. Personligen refererar han främst till Luther själv men också till olika profiler i Svenska kyrkans historia såsom Einar Billing (biskop i Västerås från 1920) och även till dokument kring dopet i lutherska systerkyrkor i övriga Norden och USA.

Vi lever idag i ett mer mångfacetterat samhälle än tidigare, hävdar Kjell Petersson, och därmed också med en mer mångfacetterad dopsyn än tidigare. Men han konstaterar att synen på dopet inte var speciellt samstämmig ens under den tid då han själv döptes, med 1942 års kyrkohandbok. Petersson vill ändå, bland annat med hjälp av en c-uppsats skriven vid Linköpings universitet 2010, komma fram till slutsatsen att dopuppfattningen inom Svenska kyrkan har rört sig mot en mer skapelseteologisk syn än tidigare. Skapelseteologisk i bemärkelsen att dopet är en bekräftelse på det stora som redan skett när barnet föddes.

Författarens huvudsyfte är att lyfta fram dopets rikedom. Dopet sett ur flera aspekter blir därför bärande boken igenom. En annan närliggande aspekt jag ser i boken, vilket ju också är sammanlänkat med dopteologin, är en teoretisering kring vad ett sakrament är för något. Dopet är ett sakrament konstaterar Petersson och dopet som just sakrament får därför ett eget avsnitt där Petersson bygger frågan vidare och problematiserar vad ett sakrament är för något. Han lyfter som exempel fram den klassiskt lutherska betydelsen av sakrament; en helig handling uttryckligen instiftad av Kristus själv.

Sju teologiska huvudmotiv till dopet vill författaren lyfta fram, däribland dopet som en andlig nyfödelse, dopet som uttryck för Guds förekommande nåd, död och uppståndelse med Kristus och dopet som rening.

Petersson skriver att han har en önskan att genom att lyfta fram hela rikedomen som finns i dopet ifrågasätta synen att dopet kan ha en betydelse i en viss tid, för att få en annan i en senare tidsepok eller kontext. Han vill istället lyfta fram eviga värden som knyter an såväl till bibel, kyrkohistoria och allmänkyrklig tradition, som han kallar för verkanshistorien. Han talar också om vikten av ekumenik. Ingen kyrka som vill arbeta seriöst med dopet kan bortse från det gemensamma ekumeniska arbetet med detta, säger han i bokens avslutning.

En historisk fråga kring dopet som diskuteras i boken är om dopet är nödvändigt för frälsningen. Här för författaren ett resonemang utifrån Augustinus, de lutherska augsburgska bekännelseskrifterna och den katolska kyrkans katekes. Petersson landar i slutsatsen att dopet är viktigt men önskan att söka sanningen och Guds vilja är viktigare och hänvisar till den katolska kyrkans katekes.

Författaren vill också lyfta fram den liturgiska vikten av korstecken och oljesmörjelse. Han berättar till exempel hur han utarbetat en form av dopförnyelse för konfirmander där de får tända sina dopljus på dopfunten och avge doplöften.

Kjell Petersson lyfter då och då under boken fram exempel från sitt eget liv vilket kan ge boken en personlig och berättande prägel men med anekdoterna finns även en viss risk för att boken uppfattas som allt för subjektiv, vilket är synd på ett så djupgående och ambitiöst arbete.

Katolska och frikyrkliga referenser

De flesta läsare med intresse för dopet oavsett egen teologisk eller liturgisk hemvist bör kunna hitta saker av intresse i Peterssons bok. Den kan också användas som utgångspunkt att tala om dopet eller bara som en historik över dopets teologi och praxis från fornkyrkan fram till idag vilket ju också är ett av författarens syften med boken.

Mig veterligen är den här boken ensam (åtminstone från 90-talet och framåt) om att teologiskt på svenska gå igenom dopet i en så omfattande grad. Bortsett från akademiska uppsatser och avhandlingar samt kortare skrifter och häften, som biskopsbrevet Leva i dopet som kom härom året och som också omnämns i Kjell Peterssons bok).11. Leva i dopet finns att ladda ner på Svenska kyrkans hemsida.

Författaren återkommer boken igenom till det ekumeniska dokumentet BEM (Baptism, Eucharist, Ministry) från 1982 som också får en presentation. Boken refererar som tidigare sagts till katolska kyrkans katekes men ger också exempel på svenska frikyrkors dopsyn och doppraxis. Uppmärksamt och positivt av Kjell Petersson tycker jag eftersom det frikyrkliga perspektivet ofta annars blir lite försummat.

Boken är välskriven och teologiskt genomarbetad och genomlyser dopet på ett teologiskt nyanserat sätt. Den inleds med en tydlig innehållsförteckning vilket gör den lättöverskådlig. Boken har också utförliga personregister och källförteckning men saknar sakregister över teologiska begrepp. Med ett sådant register hade boken blivit ännu mer lättillgänglig.

 

 

Född av vatten och ande

Kjell Petersson

Artos förlag, 2012

Kjell Petersson har varit verksam som präst i Växjö stift och doktorerade 1977 med avhandlingen; Kyrkan, folket och dopet. År 2000 kom hans bok om nattvarden Åkallan och åminnelse. Kjell Petersson är medlem av Svensk Pastoraltidskrifts redaktion.

Läs mer
Skriv ut